| 81 825 91 98 |

| cds.projekt@wp.pl |

| Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT” |

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik

tel./faks: 81 825 91 98; 600 225 518,

e-mail: cds.projekt@wp.pl

"KOBIECY PULS BIZNESU" - dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny

  

Załącznik nr 2: Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3: Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego I etap

Załącznik nr 4: Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego II etap

Załącznik nr 5: Oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej zarejestrowanej w PUP

  

Załącznik nr 6: Oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

  

Załącznik nr 7: Oświadczenie potwierdzające status osoby biernej zawodowej

  

Załącznik nr 8: Oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenach wiejskich

  

Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynależności do grupy osób 50+

  

Załącznik nr 10: Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez rodzica/opiekuna min. 3 dzieci do 18 roku życia 

  

Załącznik nr 11: Oświadczenie potwierdzające status osoby samotnie wychowującej min. 1 dziecko do 18 roku życia

  

Załącznik nr 12: Oświadczenie potwierdzające status osoby wchodzącej/powracającej na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka

  

Załącznik nr 13: Oświadczeniepotwierdzające posiadanie stażu pracy do 3 lat

  

Załącznik nr 14: Deklaraja uczestnictwa w projekcie

  

Załącznik nr 15: Oświadczenie uczestniczki projektu

  

Załącznik nr 16: Warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/doradztwo w projekcie 

  

Załącznik nr 17: Zasady organizacji opieki nad dzieckiem/osobą zależną w projekcie 

  

Załącznik nr 18: Karta zbiorczej oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego 

Wsparcie finansowe i pomostowe:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Załącznik nr 1: Biznesplan uczestniczki projektu ubiegającej się o środki na rozwój przedsiębiorczości

  

Załącznik nr 2: Harmonogram finansowo-rzeczowy inwestycji

  

Załącznik nr 3: Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 4: Karta oceny biznesplanu w projekcie

Załącznik nr 5: Odwołanie od oceny biznesplanu

  

Załącznik nr 6: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Załącznik nr 7: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w 2 latach poprzedzających

  

Załącznik nr 8: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

  

Załącznik nr 9: Oświadczenie do umowy o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego w projekcie

  

Umowy:

Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 

Umowa szkoleniowo-doradcza

Umowa o świadczenie usług doradczo-szkoleniowych