| 81 825 91 98 |

| cds.projekt@wp.pl |

| Centrum Doradczo Szkoleniowe „PROJEKT” |

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik

tel./faks: 81 825 91 98; 600 225 518,

e-mail: cds.projekt@wp.pl

 

CDS PROJEKT - PROJEKTY

KOBIECY PULS BIZNESU

Projekt „KOBIECY PULS BIZNESU” jest realizowany przez „CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE PROJEKT” MARIUSZ I DOROTA GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014 – 2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 2016-09-01 do 2018-05-31

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 3 979 586,50 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 3 382 648,52 zł

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 kobiet pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo podkarpackie do kwietnia 2018 r.         

Rezultaty projektu:

- wzrost aktywizacji zawodowej pozostających poza rynkiem pracy kobiet poprzez stworzenie 76 nowych miejsc pracy w ramach samozatrudnienia

- rozwój przedsiębiorczości w regionie poprzez powstanie 76 nowych firm

- rozwój postaw przedsiębiorczych oraz nabycie wiedzy niezbędnej  do rozpoczęcia, prowadzenia
 i rozwijania działalności gospodarczej przez 76 uczestniczek projektu

- otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 76 uczestniczek projektu

Grupa docelowa: 

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 84 osoby fizyczne - kobiety powyżej 29 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC, pozostające bez zatrudnienia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym: kobiety 50+, kobiety długotrwale bezrobotne , kobiety niepełnosprawne.

Formy wsparcia:

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

1.       Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowo - doradczych (2h).

2.       Szkolenie: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą (27 h).

3.       Warsztaty pisania biznes planu (22 h).

4.       Indywidualne doradztwo biznesowe (6h/os).

5.       Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 22 000,00 zł (jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

6.       Bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 17 700,00 zł przez 12 miesięcy w tym: 1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy  oraz 1 200 zł/miesiąc przez kolejne 6  miesięcy.

7.       Szkolenia  i doradztwo specjalistyczne, mentoring branżowy wspomagające prowadzenie

działalności gospodarczej. 

 

Rekrutacja do projektu:

Uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie kobiety (osoby fizyczne), które:

- są powyżej 29 roku życia (tzn. na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat),

- zamieszkują (zgodnie z KC) woj. Podkarpackie,

- posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,

- znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:

·         powyżej 50 roku życia,

·         długotrwale bezrobotne,

·         niepełnosprawne,

- zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,

- nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG oraz nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS oraz nie prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Za przynależność do określonej grupy docelowej są przyznawane dodatkowe punkty podczas rekrutacji (max.18p.) tj.:

• kobiety zamieszkujące na terenach wiejskich - 2p.

• kobiety posiadające min.3 dzieci w wieku do 18 r. życia - 3p.

• kobiety długotrwale bezrobotne - 1p.

• kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka - 4p.

• kobiety samotnie wychowujące min. 1 dziecko do 18 r. życia - 4p.

• kobiety powyżej  50 roku życia - 3p.

• kobiety posiadające staż pracy do 3 lat - 1p.

 

W ramach projektu zaplanowano dwa nabory formularzy rekrutacyjnych. Terminy rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez stronę internetową projektu. Pierwsza tura rekrutacji planowana jest na wrzesień - listopad 2016 r. Druga tura rekrutacji planowana jest na grudzień 2016 r. - styczeń 2017 r. Szczegółowa informacja o dokładnym terminie naboru formularzy zgłoszeniowych, wymaganych dokumentach oraz formularze rekrutacyjne i regulaminy uczestnictwa w projekcie zostanie upublicznione  na stronie internetowej  projektu 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji do projektu.

 

Proces rekrutacji rozpocznie się od przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych (formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami) i odbywać się według zasad opisanych
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty zgłoszeniowe podlegać będą ocenie formalno – merytorycznej. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym, który zbada kompetencje przedsiębiorcze oraz oceni pomysł na firmę.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów uzyskanych podczas oceny formalno- merytorycznej oraz rozmowy z doradcą.

W projekcie nie mogą uczestniczyć kobiety, które:

•             posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

•             były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,

•             korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,

•             w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

•             pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy,

•             pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą,

•             zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny,
z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przeze mnie Formularza rekrutacyjnego,

•             zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny  i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.

Definicje:

Osoba bezrobotna - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności - BAEL, (tj. osoby które spełniły jednocześnie 3 warunki: - w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, - aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, - były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne
w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo - to osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba powyżej 29 roku życia - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

Osoba od 50 roku życia - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin).

Członek rodziny - pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Kontakt:

Biuro projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)

35-001 Rzeszów

woj. podkarpackie

tel..: 17 779 01 88                             

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 

 

Masz pytania? Napisz, do nas.


Nazwa
E-mail
Temat
Wiadomość